Пратите нас путем:

 

Организација

СТРУКТУРА И НАЧИН РАДА ФОНДАЦИЈЕ

„Осмех на дар“ је основан у форми фонда, у складу са Законом о задужбинама, фондацијама и фондовима („Службени гласник Социјалистичке републике Србије“ бр. 59/89). 28.2.2012. године извршен је поступак усклађивања са Законом о задужбинама и фондацијама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 88/2010).

У складу са Законом о задужбинама и фондацијама, органе управе Фондације чине: Управитељ, Управни одбор, Савет и Надзорни одбор.

  • Управитељ заступа фондацију, одговора за законитост рада, води послове сагласно одлукама управног одбора, подноси управном одбору предлог финансијског плана и завршног рачуна и обавља друге послове. Управитеља фондације именује и разрешава Управни одбор.

За Управитеља је једногласном одлуком изабрана је Александра Пешић.

  • Управни одбор именује и разрешава дужности управитеља и доноси статут, доноси финансијски план и завршни рачун, одлучује о начину коришћења имовине задужбине и фондације, доноси пословник о свом раду и обавља друге предвиђене послове.

Чине га: оснивачи, наставно особље Правног факултета, обавезно укључујући и декана, као и јавне личности које доприносе остваривању циљева Фондације. Управни одбор одобрава захтеве и предлоге који ће се реализовати. 

Чланови Управног одбора су: Соња Савић; Александра Симић, академик др Мирко Васиљевић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду, др Ненад Тешић, доцент Правног факултета Универзитета у Београду; Бојан Ђурић, Марко Милутиновић, Бојана Тадић, Maрко Матовић, Сава Павловић.

Управним одбором председава декан Правног факултета Универзитета у Београду по функцији. 

  • Савет је саветодавни орган Фонације који помаже Управитељу у остваривању његових надлежности. У Савет може бити примљено свако лице које се посебно истакло у остваривању активности које су вршене ради остваривања циљева Фондације.
  • Надзорни одбор је контролни орган Фондације који надзире рад Управитеља и контролише да ли је он у складу са циљевима Фондације.

Продекан за финансије Правног факултета Универзитета у Београду је члан Надзорног одбора по функцији.

ФИНАНСИРАЊЕ РАДА ФОНДАЦИЈЕ

Фондација се финансира из донација, поклона, добровољних прилога, легата и завештања правних и физичких лица.

Средства којима Фондација располаже се троше искључиво наменски - за остваривање циљева Фондације - и не могу се користити за плаћање трошкова који нису у директној вези са овом наменом, као ни за исплате физичким лицима којима се не пружа помоћ. Трошење средстава подложно строгој контроли. Фондација саставља годишње финансијске извештаје у складу са Законом о рачуноводству и ревизији, који се благовремено објављују на сајту Фондације.